Disponible la versió 1.4 del CNV (Currículum Vitae Normalizat)

La norma CNV 1.4, última versió disponible per part de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnologia) del Currículum Vitae Normalizat, s’ha implementat a GREC i a CURRICUL@.

CVN és un currículum únic per als investigadors amb les següents característiques:

 • Currículum digital i normalitzat.
 • Amb un contingut i un format estàndard dels CV dels investigadors.
 • Que permet unificar el format de CV per a les convocatòries de R+D+I.
 • I Facilita la transferència i la valoració de resultats de la investigació.

Ara, el professor pot obtenir el CVN en format pdf amb la darrera versió disponible, des de la mateixa aplicació des d’on gestiona el seu currículum a la UB (CURRICUL@).

La nova versió 1.4 incorpora algunes novetats importants respecte a la versió CVN.1.2.5:

 • Inclusió de camps que permeten la Identificació Digital d’un Autor: “ORCID”, “ResearcherID” i “ScopusID”; i l’ “Identificador digital de publicació” (DOI, Handle i PMID, entre d’altres) en els seus apartats corresponents.
 • Adaptació de l’apartat “Coneixement d’idiomes” (Competències Lingüístiques) a la normativa europea.
 • Incorporació de nous atributs a la majoria d’apartats del currículum.

A més, afavoreix un alineament amb la versió actual de l ‘Editor CVN’ que és una eina que la FECYT posa al servei de tots els investigadors, i que permet obtenir determinats models específics de currículum.

Aquesta nova versió també està disponible per a totes les institucions que són usuàries de l’aplicació GREC.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Nova versió de l’aplicació Currícul@

El passat dia 4 de Febrer es va obrir al PDI de la Universitat de Barcelona, una nova versió de Currícul@ que incorpora una interficie d’usuari molt més ‘amigable’ i un canvi profund en els procediments d’actualització de dades

Les millores introduïdes són:

 •   Interfície d’usuari més clara i simple. Els procediments fonamentals de l’aplicació com ara afegir o modificar informació o imprimir el currículum no han canviat, de manera que el temps d’adaptació a la nova interfície és mínim.

curricul1

 • Accés a l’aplicació sempre disponible. La tramesa de dades a la institució mitjançant la desconnexió continua sent necessària però ja no bloqueja l’accés i es pot tornar a accedir de forma immediata.
 • Millor comunicació amb els gestors del currículum. Les incidències que es produeixen durant l’actualització es comuniquen dintre de la mateixa aplicació mitjançant notificacions.

curricul2

 • S’han introduït canvis tecnològics a l’aplicació que permetran la posada en marxa de properes millores de forma més àgil.

Gestor de Projectes de Recerca

El dia 9 de maig es va publicar al web de la UB la notícia de l’accés al GPR des de la Intranet de la UB.

Des del maig de 2010, data d’inici del seu desplegament, s’ha presentat de manera progressiva als equips de direcció de les facultats dela UB i s’han realitzat un total de 30 tallers als quals han assistit 243 investigadors i 113 gestors. Actualment els tallers per al PDI són gestionats per l’ICE.

Resum del què és el GPR

El GPR és una plataforma col•laborativa creada per la Universitat de Barcelona al servei dels investigadors per facilitar la gestió dels projectes de recerca. Està integrada amb altres sistemes, com el GREC, la Comptabilitat, les dades de Personal i el sistema d’autenticació. Podeu veure un vídeo introductori de 3 minuts que explica les principals funcions del GPR, disponible en català i castellà.

També hem realitzat un vídeo de 24 minuts que resumeix la presentació que es fa als tallers presencials. Està pensat per a qui vol conèixer el GPR sense haver assistit a cap taller.

Integració amb altres serveis

El GPR s’integra amb altres serveis de la UB, com ara l’autenticació d’usuaris, el registre oficial de projectes de recerca GREC i els sistemes comptables de la UB i de la FBG. Els documents dels projectes al GPR resideixen al gestor documental Alfresco. La interfície amb aquests altres sistemes és a través de webserveis (SOAP) o a través de llibreries Java.

Tecnologies utilitzades

El GPR fa ús de tecnologies capdavanteres basades en Java. Les dades resideixen a una base de dades relacional.

Mapa d’infraestructures TIC de recerca

Seguint instruccions del Vicerectorat de Política Científica i del Comissionat per a Fundacions i TIC, des de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació estem elaborant un mapa d’infraestructures TIC de la UB dedicades a la recerca, amb la finalitat de potenciar els serveis en informàtica de recerca.

Amb aquest objectiu i per tal de poder recopilar la informació s’ha enviat un correu electrònic a tots els departaments on s’informa d’aquest fet i es sol·licita conèixer l’ interlocutor/s per tenir constància de les infraestructures de servidors individuals o granges de servidors que estan funcionant actualment a la UB .

Des de Serveis a Usuaris, els responsables d’informàtica de zona contactaran amb els interlocutors per fixar una data de visita  i poder fer l’inventari dels equipaments.

Si teniu qualsevol dubte sobre aquest procediment o necessiteu conèixer més informació, si us plau, envieu un correu a maparecerca@ub.edu.

El GREC, ara amb bases de dades relacionals

Des de començaments de març, l’aplicació de Gestió de la Recerca (GREC) està funcionant amb una nova capa d’accés a bases de dades relacionals.

Objectius

L’objectiu final del projecte ha estat el de facilitar l’evolució del GREC amb la incorporació de nous mòduls i funcionalitats, per tal d’afavorir:

 • La interoperativitat amb altres aplicacions: Integrar la informació gestionada en els diferents sistemes de la UB.
 • La integritat de la informació amb una millor transaccionalitat.
 • L’explotació de la informació mitjançant consultes complexes.
 • La qualitat de les dades evitant replicacions que puguin quedar desincronitzades.
 • La capacitat d’escalar flexiblement per suportar volums creixents d’interaccions amb usuaris i amb altres sistemes.

Arquitectura_GREC_BBDD

El projecte, que ha permès el pas de l’anterior versió basada en sistema de fitxers al nou sistema de bases de dades relacionals, ha comprès el desenvolupament de la nova capa de dades, previ anàlisi i disseny, migració de les dades i proves de funcionament sobre les dades carregades a Oracle (sistema estàndard en la UB). La capa de dades s’ha dissenyat de manera prou genèrica per poder incorporar i fer-ne ús d’altres bases de dades en el futur tot i que  inicialment s’ha considerat Oracle i MySQL.

Llicències de SPSS: una gestió complexa

L’SPSS és el programari estadístic més utilitzat a la Universitat de Barcelona. Els darrers dos anys s’han registrat més de 500 sol·licituds de llicències entre PAS i PDI i està instal·lat a la majoria d’aules d’informàtica, atès que gairebé tots els ensenyaments l’utilitzen com a eina docent.

pc-spss

L’any 2006, amb el llançament de la versió 13, l’empresa va introduir modificacions en la política de distribució del producte per a l’entorn educatiu. Des d’aleshores, el col·lectiu universitari ha obert moltes incidències i consultes motivades per incomoditats i malentesos en la nova manera que té l’Àrea TIC de distribuir les llicències del programari.

Distribució original: llicència de campus

Fins aleshores, la gestió i distribució de les llicències de l’SPSS havia estat prou senzilla: anualment es renovava una llicència de campus, que permetia fer totes les instal·lacions que es volgués, i es facilitava una única clau, que demanava el programa en el moment de fer la instal·lació i d’actualitzar la llicència.

Primeres modificacions

El primer canvi que va introduir  l’empresa SPSS va ser passar d’oferir llicències locals, associades a l’equip, a donar llicències concurrents en xarxa (la concurrència és el nombre màxim d’equips que poden executar el programari en un moment donat, tot i que pugui estar instal·lat en més equips). Aquest canvi no va afectar el nombre de llicències concurrents pactades amb la UB, que va continuar sent il·limitat. Però l’any 2007, l’SPSS va trencar unilateralment els contractes de lloguer de llicències il·limitades signats amb les universitats espanyoles i va oferir únicament l’opció de contractar paquets de 100 llicències concurrents amb 6 mòduls bàsics i la possibilitat de contractar-ne d’addicionals. També va modificar la política de preus: pel mateix preu que abans costava una llicència de campus il·limitada, ara només es podien contractar 100 llicències concurrents. L’any 2008 es van contractar 300 llicències per a sistemes MS Windows i 100 per a Mac OS per cobrir les necessitats a la UB.

Situació actual

Les condicions actuals en la distribució de les llicències són les següents:

 • Nombre de llicències. L’SPSS no ofereix una llicència de campus il·limitada. El 2009 s’han ampliat les llicències de l’SPSS per a MS Windows a 400, cosa que representa una despesa quatre vegades superior a la de només dos anys enrere.
 • Manteniment de versions. La política de manteniment de versions s’ha limitat a tres versions com a màxim. L’SPSS llança una nova versió anualment, i només dóna llicència per a aquesta i per a les dues d’immediatament anteriors. Les altres versions deixen d’estar suportades (tot i que sovint només tenen tres anys d’antiguitat). El fet és que l’usuari ha de migrar molt sovint a una versió superior en contra de la seva voluntat, ja que la feina d’avaluar, de fer la posada al punt, d’adaptar la docència, d’analitzar les millores o pèrdues de funcionalitat, etc. sovint no es compensa amb una millora real de prestacions. És més, es pot trobar una versió més lenta i inestable, amb funcions canviades, incompatibilitats amb versions anteriors, etc.
 • Versions disponibles. Les versions que s’estan distribuint actualment a la UB són les 15, 16 i 17 per a sistemes MS Windows i 13 i 16 per a Mac OS. La versió 14 ha deixat d’estar suportada el 31 de març de 2009, atès que s’ha publicat la versió SPSS 17. El fet de balancejar  les 400 llicències contractades entre les diferents versions i les necessitats de la UB afegeix complexitat a la gestió de les llicències.

spss

 • Gestió de les llicències. Les llicències es gestionen des d’un servidor que només és accessible des de la xarxa UB. Actualment ja no es disposa d’una única clau per instal·lar-les, sinó que hi ha un servidor central, allotjat a l’Àrea TIC, que dóna accés a les llicències a petició dels clients. Quan s’instal·la l’SPSS en un equip, cal indicar-hi la ubicació del servidor. En executar el programa, aquest equip es connecta al servidor de llicències i li’n demana una; el servidor comprova si en disposa de lliures i li’n dóna una al client, que ja pot executar l’SPSS. Si no n’hi ha de lliures, l’hi denega l’accés. Un cop finalitzada l’execució, la llicència retorna al servidor. Evidentment, sota el missatge de facilitar la gestió a l’usuari, el fabricant aconsegueix que l’SPSS només estigui instal·lat en equips del campus de la UB, i evita que es violi el contracte, ja que alguns usuaris, segurament per desconeixement, instal·laven l’SPSS en els equips particulars.
 • Llicències de desplaçament. Què passa si un equip de la UB no pot estar connectat a la xarxa? En aquest cas es faciliten les llicències de desplaçament. Podeu veure com funcionen en l’enllaç següent.
 • Llicències temporals.  A l’inici de cada any, la UB ha de treballar amb claus temporals de durada mensual, perquè SPSS no facilita les claus definitives fins que no disposa dels contractes signats (les claus definitives caduquen el 31 de desembre de l’any en curs). El programa emet un avís a l’usuari quan detecta que falten menys de 30 dies perquè caduqui la llicència. Tot això no comportaria cap problema si no fos perquè hi ha un error en la traducció d’aquest avís a la versió en castellà, atès que diu a l’usuari que la llicència ja està caducada, en comptes d’advertir-lo que caducarà aviat. Aquest error és present des de la versió SPSS 13 i encara no s’ha corregit.

Des de l’Àrea TIC, pensem que aquesta informació pot ser del vostre interès i treballem perquè la complexitat en la gestió d’aquestes llicències no interfereixi en les vostres tasques docents i de recerca. Podeu trobar més informació en les nostres pàgines.