Arquitectura del nou web de la UB

La posta en marxa del nou web institucional de la UB ha suposat un increment molt important de les infraestructures  per millorar l’accés a la informació  i la publicació de continguts web.

En un entorn de producció, amb set servidors virtuals Linux que fan les funcions de redirectors de peticions webs, balancejadors de càrrega i servidors de pàgines estàtiques  i amb un segon entorn de preproducció o test, s’ha aconseguit un triple objectiu:

Disposar d’un entorn d’alta disponibilitat on  el servei estigui funcionant en tot moment  garantint que  un servidor pot assumir les tasques d’un altre servidor quan aquest  no estigui disponible.

Balanceig de càrrega per aconseguir repartir, d’una manera racional, les peticions que arriben de pàgines estàtiques.

Escalabilitat amb una arquitectura fàcilment ampliable en funció del creixement de la demanda

La creació i publicació de continguts en el nou web es fa ara mitjançant un nou gestor de continguts: OpenCMS.  OpenCMS és un programari lliure desenvolupat en tecnologia Java.

Atesa la complexitat i el gran volum de continguts de la UB, s’han instal·lat dos OpenCMS amb funcionalitats diferents: per una banda, la creació i publicació de contingut i,  per una altre, servidor de pàgines dinàmiques.  Aquesta implementació s’ha dut a terme amb servidors d’aplicacions Oracle Weblogic.

Actualment hi ha més de 40.000 pàgines publicades, més de 20.000 pàgines són pàgines creades des del gestor de continguts i la resta són continguts directament importats d’aplicacions institucionals. Es tracta de totes les fitxes dels estudis ofertats i de les fitxes de grups i projectes  de recerca. En aquest sentit, s’ha fet un gran esforç per poder connectar les dades de les aplicacions: GIGA i GREC amb el gestor de continguts.

Aquest canvi en les infraestructures web estableix les bases de l’arquitectura per altres serveis web on l’alta disponibilitat, el balanceig de càrrega i l’escalabilitat són factors decisius de millora i bon funcionament del web UB.

Es triplica la capacitat dels discos en xarxa a les aules

La Universitat de Barcelona disposa de més de 100 aules d’informàtica distribuïdes geogràficament per tots els Campus.

El proper 4 de gener,  amb l’objectiu de facilitar més espai de disc compartit destinat a la docència presencial que s’imparteix en aquestes aules, es triplicarà la capacitat dels discos en xarxa destinats a les aules d’informàtica de tota la UB.

Aquest increment de l’espai de disc és necessari  ja que els discos de xarxa reservats per treballar des de les aules d’informàtica han superat el 95% d’ocupació. Aquesta acció implicarà una aturada de tot el Servei de fitxers de la UB , s’ha escollit fer-ho en època de vacances de Nadal  perquè  l’impacte sigui el mínim possible.

Volem aprofitar aquesta noticia per recordar-vos el següent :

  • Tots els equips es connecten a un disc de xarxa que es mapeja o identifica com unitat U:  ,  diferent per a cada centre o facultat.
  • Totes les aules d’informàtica tenen connexió a Internet però,  per raons de seguretat només tenim activats els protocols FTP, HTTP i HTTPS en el Firewall o Tallafocs de la UB.  Un firewall o tallafocs és un conjunt de components, maquinari i programari, que s’instal·la entre dos xarxes amb l’objectiu de només deixar passar el tràfic autoritzat segons unes polítiques definides.
  • L’accés als PC de les aules d’informàtica és restringit als estudiants i personal de la Universitat de Barcelona. Per la resta d’usuaris  cal  accedir-hi amb un codi temporal.
  • Els equips de les aules estan dotats d’un sistema de protecció, en reiniciar l’equip  sempre s’obté un sistema inicial correctament instal·lat i en òptim funcionament.

Per conèixer més detalls podeu consultar les nostres pàgines sobre el servei de fitxers.