Signatura electrònica en els certificats acadèmics

La Universitat de Barcelona, en compliment amb el ‘Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat de Barcelona’, emetrà els certificats acadèmics en format electrònic. Aquests certificats tenen el mateix cost i efectes legals que els expedits en suport paper.

Aquests certificats acadèmics emesos digitalment incorporen la signatura digital de la UB. Amb un lector de fitxers PDF o qualsevol altra eina adient, podrem verificar la seva autenticitat.

També incorporen un codi anomenat CSV (Codi Segur de Verificació) que, en imprimir el certificat en paper, permet que el destinatari d’aquest certificat pugui validar-ne l’autenticitat connectant-se a la Seu Electrònica de la UB. Per tant, si l’organisme receptor requereix el document en un format físic, l’estudiant també el podrà entregar essent igualment vàlid.

L’estudiant podrà disposar de múltiples còpies del document (es pot copiar el fitxer o imprimir) pagant una única expedició, i serà vàlid durant els 3 anys següents a l’emissió.

Per donar servei a aquells estudiants que necessitin una legalització de signatures (únicament en els casos on el certificat acadèmic es requereixi per a organismes estrangers) es mantindrà l’opció d’emissió de documents en suport paper i signatura manuscrita.

L’emissió de certificats acadèmics en format digital s’insereix en els projectes d’Administració Electrònica que la Universitat de Barcelona promovent els serveis telemàtics a la comunitat universitària, afavorint l’eficiència i optimització de recursos i complint amb els requisits de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Exemple de certificat amb un codi ficticidocCertDigital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.