SIRE es migra al núvol

SIRE és el Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics, en marxa des de l’any 2015, que permet accedir, amb un ordinador, als recursos d’informació electrònics: revistes, llibres i bases de dades, contractats pel CRAI de la Universitat de Barcelona als diferents col·lectius amb independència de si estan ubicats dins o fora de la xarxa de la Universitat.

El control d’accés s’efectua contra el sistema d’identificació de la UB i per accedir al servei cal:

 • Ser membre de la comunitat de la Universitat de Barcelona en qualitat de professor, estudiant o personal d’administració i serveis.
 • Disposar d’un identificador UB (el que s’utilitza per accedir a les intranets de la Universitat: PDI, PAS o MónUB).

Aquest dimecres, 20 de juliol de 2022, com vam anunciar, s’ha migrat el servei al núvol.

La migració d’aquest servei al núvol ha permès:

 • Actualitzar la infraestructura.
 • Reduir l’impacte que provoquen les actualitzacions i manteniments del servei i de les infraestructures.
 • Millorar la continuïtat del servei.

S’ha mantingut l’adreça del servei per fer el canvi transparent per l’usuari i minimitzar l’impacte amb els diferents sistemes del CRAI integrats amb el SIRE.

Més informació sobre SIRE.

Si teniu qualsevol dubte o consulta sobre aquest servei, adreceu-vos a Servei d’Atenció d’Usuaris (S@U) del CRAI.

Canvi en el sistema per accedir als recursos d’informació

El  proper  9 de febrer de 2015 canvia el sistema per accedir als recursos d’informació digitals (revistes, bases de dades i llibres electrònics) de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu d’aquest canvi és millorar el sistema de gestió dels accessos als recursos electrònics, a partir d’aquest dia, caldrà que s’identifiquin tots els membres de la comunitat universitària amb l’identificador UB, el mateix que s’utilitza per accedir a les intranets de la UB (PDI i  PAS amb DNI (sense lletra)), i els estudiants amb l’identificador de Món UB (estudiants),també des d’ordinadors ubicats dins els recintes de la UB.

 pantAutenticacio

 És a dir, a partir d’ara s’aplica el mateix sistema que ja s’està utilitzant per a l’accés remot des de fora de la UB , el sistema SIRE, Servei Intermediari a Recursos Electrònics (proxy).

Aquest  sistema d’accés és personal i intransferible, i permet una única sessió simultània.

Recomanem accedir als recursos electrònics de la forma següent:

 A través del ReCercador+, del Catàlego des del botó “Consulta’l”, ja que aquestes eines estan configurades perquè l’accés s’activi automàticament per mitjà del SIRE.

 1. Si l’accés es fa des de la pàgina de resultats d’un cercador extern (per exemple, Google), una drecera o una adreça d’interès (bookmark), cal instal·lar-se el botó SIRE. Vegeu-ne les instruccions per instal.lar el botó Sire-it en:http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy/boto.

Trobareu tota la informació per accedir-hi en: http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy.

Si necessiteu qualsevol aclariment, contacteu amb el CRAI a través del Servei d’Atenció als Usuaris (S@U): http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau.

Canvi en el sistema d’accés als recursos d’informació subscrits pel CRAI

Dilluns, dia 2 de juny de 2014, es va posar en funcionament un nou sistema per accedir als recursos electrònics de la Universitat de Barcelona (revistes, bases de dades i llibres electrònics) des de fora de la xarxa UB. El projecte s’ha dut a terme per un grup de treball integrat per membres de l’Àrea de TIC i del CRAI .

El nou servei, anomenat SIRE: “Servei Intermediari a Recursos Electrònics”, que substitueix l’actual proxy, està basat en la solució EzProxy d’OCLC, un programari molt estès dins l’àmbit universitari, suportat per la majoria de proveïdors de sistemes d’automatització de biblioteques i de proveïdors de continguts.

EzProxy és un programari que pertany a la família dels anomenats ‘proxy de reescriptura’, que alteren dinàmicament les URLs contingudes a una pàgina web fent que el tràfic cap als recursos contractats es canalitzi pel servidor proxy. L’avantatge del sistema és que fa innecessari configurar el navegador del client, ja que són els sistemes de la biblioteca els que s’encarreguen d’adreçar les connexions als recursos a través del proxy.

sireS’ha aprofitat la posada en marxa del nou sistema per integrar-lo amb el “single sign on “ de la universitat, anomenat AutenUB. Això permet validar les credencials dels usuaris de la institució contra el directori d’usuaris de la UB i també que, si l’usuari ja està validat davant de qualsevol dels sistemes d’informació integrats amb AutenUB, no calgui introduir novament l’usuari i contrasenya, facilitant la usabilitat dels sistemes de la institució.

El desplegament també ha comportat la integració amb els sistemes de gestió de recursos electrònics existents per obtenir les tipologies i inventari de recursos.

El nou sistema permet un control d’accés més eficient, alhora que dóna informació acurada sobre l’accés i ús dels recursos, facilitant una bona gestió de la col·lecció.

Des de l’Àrea de TIC s’ha adquirit el programari i s’ha muntat una infraestructura virtualitzada en alta disponibilitat que està monitoritzada des dels serveis informàtics.

 Podeu trobar més informació sobre el Servei Intermediari a Recursos Electrònics SIRE al Web del CRAI > Serveis > Accés als recursos electrònics.

Inauguració del Centre de Digitalització i BiPaDi

El dilluns 5 de maig, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, acompanyat del rector, van inaugurar el Centre de Digitalització. Es tracta d’un servei que té per missió la digitalització de documentació a gran escala.

També es va posar en funcionament la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona (BiPaDi), que és el portal del CRAI que conté les còpies digitalitzades dels fons patrimonials, bibliogràfics i documentals de la Universitat de Barcelona i que és el primer resultat del Centre de Digitalització (CeDi).

L’Àrea de Tecnologies ha tingut un paper rellevant i ha participat de manera activa i transversal en diferents aspectes com:

 • El dimensionament i adquisició d’equipament i infraestructures tecnològiques (servidors, xarxa d’alta velocitat, disc)
 • L’adquisició i posada en marxa dels sistemes informàtics de suport: libflow, CONTENTdm i libsafe
 • Recolzament informàtic per desenvolupaments i integracions i així com d’un suport especialitzat per a la resolució d’incidències.

cediAticEls sistemes actualment en marxa són:

  • Gestió de la producció que té com a objectiu  gestionar el flux de treball que es produeix des que s’envia un document al CeDi fins que es crea i publica la versió digital i el document es retorna. Està recolzat en el programari libflow de libnova i funciona sobre un entorn Windows 2008 R2 Server i MySQL.
  • Difusió amb la finalitat de difondre els fons digitalitzats de la UB (CRAI – Biblioteques) i que es gestiona amb el programari CONTENTdm d’OCLC.

I s’està posant en funcionament el sistema de

  • Preservació que té com a objectiu la preservació a llarg termini de la producció UB del CeDi i que es gestiona amb el programari libsafe de libnova.

L’Àrea de Tecnologies continua treballant amb el CeDi en la implantació i millora dels sistemes esmentats.